Zespół Biegłych Rewidentów Buchalter Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Al. Armii Ludowej 24
59-700 Bolesławiec , woj. Dolnośląskie

Ubezpieczenia

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. obiegłychrewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badaniasprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ogłoszoną dnia22maja 2009 r. w Dz. U. Nr 77, zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2,przedmiotemdziałalności Spółki jest:wykonywanie czynności rewizjifinansowej,tj.:badanie sprawozdańfinansowych,przeglądy sprawozdańfinansowych,usługowe prowadzenie ksiągrachunkowych ipodatkowych,doradztwo podatkowe,wykonywanie ekspertyz lubopiniiekonomiczno-finansowych,świadczenie usługatestacyjnych, doradztwa lubzarządzania wymagających posiadania wiedzy z dziedzinyrachunkowościlub rewizji finansowej,świadczenie usługprzewidzianych standardamirewizjifinansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnychprzepisach do wykonywania przez biegłychrewidentów.W dotychczasowym, trwającym od 1992 r., okresie działalności, jakiobecnie, Zespół Biegłych Rewidentów BUCHALTERSpółka z o.o. bada sprawozdania finansowepodmiotów gospodarczycho różnych formachprawnych, tj.:przedsiębiorstwa państwowe ikomunalne,spółki akcyjne,spółki z ograniczonąodpowiedzialnością,spółki cywilne,spółdzielnie.Badania sprawozdań finansowychprzeprowadzane sązgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, Krajowych StandardówRewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę BiegłychRewidentów w Polsce oraz z uwzględnieniem MiędzynarodowychStandardów Rachunkowości. Stosowane przez nas procedurybadaniazapewniają prawidłową wycenę majątku i źródeł jegofinansowaniaoraz rachunku zysków i strat.Pozostałe usługi objęte przedmiotem działalności Spółki ocharakterze stałym świadczone są przez biegłego rewidentawyznaczonegoprzez ZBRBUCHALTERSp z o.o.w Bolesławcu. Doraźne doradztwo świadczone jest przez ZarządSpółki na podstawie zlecenia zainteresowanego, w tymdoradztwopodatkowe wyłącznie na podstawie pisemnie zgłoszonegoproblemu.Zapewniamy naszym klientom ubezpieczenie w zakresieodpowiedzialnościkontraktowej i deliktowej.Proponujemy Państwu zawarcie umowy, której przedmiotembyłybyusługi wynikające z zakresu działalności Spółki.Wobec podmiotów gospodarczych współpracujących zZespołem BiegłychRewidentówBUCHALTERwdłuższym okresie czasu, zawierających z nami umowy wieloletnie wzakresie:doradztwa podatkowego,nadzoru nad prawidłowościądoskonalenia zasadrachunkowości,badania sprawozdań finansowychstosujemy preferencyjne warunkiwspółpracy.ZAPRASZAMYDO WSPÓŁPRACY!