Zarządzanie Pośrednictwo Doradztwo

Kontakt email, www
ul. Starowiślna 93
31-052 Kraków , woj. Małopolskie

Ubezpieczenia

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymibudynki będące we współwłasności – kamienice krakowskie:protokolarne przejęcie nieruchomości,zawieranie i rozwiązywanie umów najmu (doradztwo w projektachumów),zawieranie umów z dostawcami mediów,zawieranie umów z wykonawcami robót, konserwatorami,dozorcami sprzątającymi, ochroną obiektu,prowadzenie i realizacja procedury windykacji należności odnajemców i kontrahentów umów,prowadzenie i realizacja procedury eksmisji osób nieposiadających tytułu do zajmowania lokalu,wszczynanie i prowadzenie postępowań sądowych (w sprawachzaległości finansowych i eksmisji) w imieniu własnym, lecz na rzeczwłaścicieli,opracowywanie planu remontów i wstępnych kalkulacjiprac,prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej iksiążki obiektu budowlanegozlecanie przeglądów okresowych (wynikającymi z przepisówprawa budowlanego),zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji,wyszukiwanie wykonawców prac budowlanych iremontowych,zlecanie usuwania awarii i ich skutków,kalkulacja i zawiadamianie najemców o nowych czynszach iopłatach niezależnych od właściciela,opracowywanie planów finansowych (budżetównieruchomości),zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych do obsługinieruchomości,regulowanie płatności wynikających z wydatków znieruchomości,rozliczanie kosztów eksploatacji nieruchomości, (kosztówc.o., zużycia wody itp.), prowadzenie ewidencji kosztównieruchomości,sporządzanie okresowych rozliczeń dla właścicieli orazsprawozdań finansowych,prowadzenie księgowości w zakresie określonym przezwłaścicieli,indywidualne rozliczanie należności podatkowych właścicieli wzakresie gospodarki finansowej nieruchomości,ubezpieczenia nieruchomości,przekazywanie i przejmowanie protokolarne lokali,określanie wysokości i pobieranie kaucji za lokale,prowadzenie korespondencji z użytkownikami i właścicielaminieruchomości.Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymibudynki Wspólnot Mieszkaniowych:sporządzanie projektów statutów i regulaminów dla wspólnotmieszkaniowych,zawieranie umów z dostawcami mediów,zawieranie umów z wykonawcami robót, konserwatorami,dozorcami sprzątającymi, ochroną obiektu,prowadzenie i realizacja procedury windykacji od dłużnikówWspólnoty Mieszkaniowej najemców i kontrahentów umów,opracowywanie planu remontów i wstępnych kalkulacjiprac,prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej iksiążki obiektu budowlanego,dokonywanie i nadzorowanie wpisów dokonywanych w książceobiektu,zlecanie przeglądów okresowych (wynikającymi z przepisówprawa budowlanego),zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji,wyszukiwanie wykonawców prac budowlanych iremontowych,zlecanie usuwania awarii i ich skutków,kalkulacja i zawiadamianie właścicieli lokali o nowychstawkach zaliczek na koszty zarządu oraz opłatacheksploatacyjnych,kalkulacja zaliczek wnoszonych przez właścicielilokali,opracowywanie planów gospodarczych (budżetów operacyjnychbudżetów funduszu remontowego),zakładanie i obsługa rachunków bankowych właścicieli,regulowanie płatności wynikających z wydatków znieruchomości,rozliczanie kosztów eksploatacji nieruchomości, (kosztówc.o., zużycia wody itp.) wniesionych zaliczek,prowadzenie ewidencji kosztów nieruchomości,sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń dlawłaścicieli oraz sprawozdań finansowych,prowadzenie księgowości w zakresie określonym przezwłaścicieli,zwoływanie zebrań właścicieli,opracowanie i wdrożenie zasad funkcjonowania wspólnotmieszkaniowych,przygotowywanie tematyki zebrań właścicieli,opracowywanie projektów uchwał,opracowywanie projektów sprawozdań dla zarząduwspólnoty,w razie potrzeby – prowadzenie zebrań właścicieli,reprezentowanie Wspólnoty przed sądami ( z wyłączeniemzastępstwa procesowego),  osobami prawnymi, fizycznymi,urzędami i instytucjami – na podstawie odrębnegopełnomocnictwa.Ustawa o własności lokalilink  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388Zarządzanie nieruchomościami budynkami o charakterzekomercyjnym:opracowanie audytu technicznego i analizy rynku nieruchomościpozwalającego określić pozycję nieruchomości na rynkunieruchomości,opracowywanie projektów komercjalizacji powierzchninajmu,opracowywanie projektów aranżacji powierzchni najmu iobiektu,opracowywanie rozwiązań komunikacyjnych,zawieranie i rozwiązywanie umów najmu (doradztwo w projektachumów),negocjacje i renegocjacje umów,opracowywanie planów inwestycyjnych imodernizacyjnych,prowadzenie analizy klientów wewnętrznych izewnętrznych,prowadzenie monitoringu ruchu klientów zewnętrznych,opracowywanie projektów marketingowych i strategii promocjioraz reklamy obiektu,prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej iksiążki obiektu budowlanego,opracowywanie i przekazywanie raportów dotyczącychzarządzania nieruchomością w uzgodnionych zakresach iterminach,zlecanie okresowych przeglądów obiektu, urządzeń iwyposażenia (wynikających z przepisów prawa budowlanego orazinstrukcji obsługi) ,prowadzenie nadzór nad służbami serwisowymi obiektu,zlecanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń iwyposażenia obiektu,koordynacja i ciągły monitoring świadczonych usług,opracowywanie planów finansowych i budżetów operacyjnychobiektu,rozliczanie kosztów eksploatacji nieruchomości,prowadzenie ewidencji kosztów nieruchomości,sporządzanie sprawozdań finansowych,ubezpieczenia nieruchomości,przekazywanie i przejmowanie protokolarne lokali/powierzchninajmu,określanie wysokości i pobieranie kaucji zalokale/powierzchnię najmu.