Zakład Rachunkowości i Doradztwa Nest Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Ul. Główna 16
32-340 Wolbrom , woj. Małopolskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

2014-03-31Samochody w działalności gospodarczej po 01.04.2014 r. c.d.1.      Pełne odliczenie dla towarów montowanych w samochodach.Przepisy umożliwiają pełne odliczenie podatku naliczonego nawet wprzypadku samochodów  z 50 % odliczeniem, odzakupu towarów montowanych oraz nabywanych usług z tym związanych,gdy przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwośćich wykorzystania wyłącznie w działalności gospodarczej np.taksometr w taxi.2.      Ważność badań technicznych przeprowadzonych przed 01.04.2014 r.Jedynie wpis VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu dotyczącypojazdów wielozadaniowych i vanów  z jednymrzędem siedzeń nie wymaga przeprowadzenia ponownych badań. W tymprzypadku zaświadczenie z badania zachowuje ważność.W pozostałych przypadkach, ze względu na zmienione ograniczenieposiadania przez te pojazdy  jednego rzędusiedzeń, badanie techniczne należy przeprowadzić ponownie.Ponowienie badania dotyczy następujących typów pojazdów:- pojazdów w których długość powierzchni ładunkowej przekracza 50 %długości pojazdu (vat-2),- pick up-ów (vat-3),- pojazdów z kabiną i częścią ładunkową konstrukcyjnie oddzielonymi(vat-4).3.      Termin dodatkowych badań.Dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone wterminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania, nie późniejniż przed upływem 3 miesięcy od wejścia ustawy, czyli do 30.06.2014r.. Jeśli samochód zostanie sprzedany przed tymiterminami, to badanie należy przeprowadzić przed datą sprzedaży.4.      Obowiązek złożenia informacji  vat-26Podatnicy wykorzystujący pojazdy wyłącznie do działalnościgospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdoraz obowiązek założyć w urzędzie skarbowym informację o tychpojazdach na druku vat-26 w terminie 7 dni od dnia, wktórym poniosą pierwszy wydatek. W przypadku nie złożeniaw terminie informacji uznaje się, że pojazd jest wykorzystywanywyłącznie w działalności gospodarczej dopiero od dnia jej złożenia.W przypadku zmiany wykorzystania pojazdu, z wykorzystania wyłączniew działalności gospodarczej na wykorzystanie mieszane lubodwrotnie,  podatnik jest zobowiązany doaktualizacji informacji vat-26 najpóźniej przed dniem, w którymdokonuje zmiany.5.      Zmiana cech konstrukcyjnych.W przypadku gdy w pojeździe samochodowym, który uprzednio poddanobadaniu technicznemu,  wprowadzono zmianykonstrukcyjne, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, uznajesię, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalnościgospodarczej od dnia wprowadzenia zmian.6.      Korekta podatku naliczonego.Jeśli w okresie 60 miesięcy nastąpi zmiana wykorzystania pojazdu nawykorzystanie mieszane lub z mieszanego wykorzystania nawykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jestzobowiązany do dokonania korekty. Gdy korekta jestkorzystna dla podatnika to obowiązek zmianie się wuprawnienie, do którego prawo nabywamy po złożeniuinformacji vat-26. Jeśli w okresie korekty nastąpi sprzedażpojazdu, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostałozmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej.Licząc proporcję przyjmuje się, że zmiana wykorzystania pojazduskutkuje od miesiąca w którym dokonano zmiany wykorzystania.Korekty deklaracji dokonuje się jednorazowo w deklaracji za okresrozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnejdo pozostałego okresu korekty. Dla pojazdów o wartościnieprzekraczającej 15 000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy,licząc od miesiąca, w którym nabyto pojazd lub oddano doużytkowania.Przepisy o korekcie stosuje się do pojazdów nabytych po 01.04.2014r. 7.      Korekta pojazdów nabytych przed 01.04.2014 r.Korektą objęto na zasadzie dobrowolności również pojazdy nabyteprzed wejściem omawianych zmian, w przypadku gdy podatnik miałprawo odliczyć 60 % podatku naliczonego nie więcej niż 6.000 zł.8.      Przepisy przejściowe – leasing samochodówW przypadku pojazdów „z kratką” lub homologacją N1 używanych napodstawie umowy leasingu zawartej przed 01.04.2014 r., gdypodatnikowi przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatkunaliczonego od opłat leasingowych, podatnik może w dalszym ciągustosować pełne odliczenie podatku pod warunkiem, żezarejestruje umowę w terminie 30 dni, to znaczy do02.05.2014 r.. Przywilej pełnego odliczenia dotyczy jednakwyłącznie podatku naliczonego związanego z opłatami czynszuleasingu.  Pozostałe koszty eksploatacyjnetraktowane są na ogólnych zasadach.Jeśli pojazdy z tej grupy podatnik wykorzystuje wyłącznie wdziałalności gospodarczej to ma dwie możliwości:- złoży informację vat-26 i prowadzić będzie ewidencję przebiegulub- dodatkowo zarejestruje umowę leasingu.Pomimo, że bieżące skutki podatkowe są podobne w obu wariantach, toznaczy, będzie prawo do odliczenia 100 % podatku naliczonegozarówno od opłat leasingowych jak i od kosztów eksploatacyjnych ,to jednak drugi wariant jest bezpieczniejszy. W przypadkuzakwestionowania przez urząd skarbowy informacji vat-26 lubewidencji przebiegu pozwoli przy najmniej odliczyć 100 % podatku odopłat leasingowych.9.      Zmiany w podatku dochodowym.Zmieniono definicję samochodu osobowego dla celu rozliczeń podatkudochodowego.Do pojazdów zaliczono pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masiecałkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony lub przeznaczonych doprzewozu nie więcej 9 osób łącznie z kierowcą, za wyjątkiem:- pojazdów wielozadaniowych, vanów z jednym rządem siedzeń,- pick-up –ów z jednym rzędem siedzeń,- pojazdów z konstrukcyjnie oddzieloną kabiną kierowcy z jednymrzędem siedzeń i częścią ładunkową,- pojazdy specjalne.Zmiany dotyczą samochodów nabytych po 01.04.2014 r. Staszek