Tarnowska AgencjaRozwoju Regionalnego S.A.

Kontakt email, www
ul. Szujskiego 66
33-100 Podwałcze , woj. Małopolskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jestwyspecjalizowaną instytucją rozwoju regionalnego, która działa wewspółpracy z władzami państwowymi, lokalnymi, instytucjami,organizacjami i podmiotami gospodarczymi, instytucjami orazplacówkami naukowymii kulturalnymi.Agencja została utworzona w 1995 roku i od tegomomentu zajmuje się realizacją przedsięwzięć stymulujących rozwójspołeczny i gospodarczy regionu tarnowskiego, wspomaganiem procesówrestrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych sektora publicznego,wpieraniem przedsięwzięć związanych z ekologią i ochroną środowiskanaturalnego, jak również realizacją przedsięwzięć służącychtworzeniu nowych miejsc pracy, konsolidacji lokalnych środowiskgospodarczych oraz pozyskiwaniem środków krajowych i zagranicznychna realizację regionalnych przedsięwzięć gospodarczych iekologicznych.Od 1997 roku Agencja jest członkiem Krajowego SystemuUsług. KSU to ogólnopolska sieć około 130 regionalnychośrodków wspierania biznesu, które świadczą usługi doradcze,szkoleniowe, informacyjne, finansowe i inne dla małych i średnichprzedsiębiorstw. W ramach programu STEP II dla ośrodków KSU, TARR S.A. wygrała, anastępnie realizowała projekt pn. Rozwój małych i średnichprzedsiębiorstw wyodrębniających sięz przedsiębiorstw państwowych poddanych procesom prywatyzacji irestrukturyzacji świadcząc usługi doradczo-szkoleniowe firmomtarnowskim w zakresie marketingui sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi, finansów, podatków,itp.Od 2005 roku Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizujeusługi w oparciuo system zarządzania jakością wg normy PN-EN INO 9001:2001.W ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Funkcjonuje:Wszechnica Edukacyjna, będąca ośrodkiemkształcenia ustawicznego. Wszechnica prowadzi dokształcanie idoskonalenie zawodowe kadr dla gospodarki rynkowej umożliwiającpodwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowywanie siępracowników zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy poprzezorganizację kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, orazkongresów (EKO-MED).Zespół ds. Funduszy Pomocowych, będącywyspecjalizowaną komórką oferującą pomoc przedmiotom gospodarczym iosobom rozpoczynającym działalność gospodarczą w pozyskiwaniuzewnętrznego dofinansowania, ze szczególnym uwzględnieniem dotacjiunijnych.Zespół ds. Funduszy Pomocowych zajmuje sięw szczególności:informowaniem o możliwościach otrzymania dofinansowaniaplanowanej inwestycjizapoznać się z zasadami przyznawania dotacjiwykonywaniem opracowań wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędnądokumentacjąwykonywaniem prac związanych z realizacją projektuwydawaniem pakietu informacyjnego z informacjami o aktualnychkonkursach i programach pomocowychdoradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia działalnościgospodarczej (KSU)Zespół ds. Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych,którego celem jest wsparcie powstawania, funkcjonowania i rozwojumikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielaniepożyczek i poręczeń kredytowych. Pożyczki udzielane są w ramachfunduszu: Pożyczkowego, Pożyczkowo – Restrukturyzacyjnego. Zespółds. Funduszy Poręczeniowych, który oferuje poręczenia kredytowe dlaprzedsiębiorców, w ramach Funduszu Poręczeń Kredytowych, którzychcą zaciągnąć kredyt bankowy i potrzebują wymaganych przez bankzabezpieczeń.Zespół ds. Administracji, którego pracownicy wefektywny sposób tworzą i realizują wizję firmy i działu jakokomórka odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie procesów wcałej Agencji. Zespół zajmuje się:poszerzeniem Zielonego Parku Przemysłowego wWojniczu poprzez wykup oraz scalanie poszczególnychnieruchomości gruntowych w większe obszary, które mogą byćnastępnie oferowane inwestorom. Dzięki temu tereny będąwykorzystywane w sposób optymalny pod działalność gospodarczą, coskutkować będzie wzrostem gospodarczym Wojnicza, jak równieżmożliwością znalezienia zatrudnienia mieszkańców okolicyw przedsiębiorstwach działających na terenie Zielonego ParkuPrzemysłowego ,współorganizacją Forum Gospodarczego Małych i ŚrednichPrzedsiębiorstw w Tarnowie,Tarnowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, któregopowstanie zostało sfinansowane w części z Kontraktu Wojewódzkiego,a w części ze środków własnych TARR S.A. Celem Inkubatora jestwspieranie nowopowstającychi istniejących przedsiębiorstw poprzez udostępnianie taniejpowierzchni lokalowej oraz pakietu bezpłatnego doradztwabiznesowego,świadczeniem usług informatycznych w zakresieusług serwisowych, programistycznych,wynajmem powierzchni biurowych.