rth

Kontakt email, www
rif.pfrr.pl
15-102 Białystok , woj. Podlaskie

Inwestycje

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Inwestycje
  • Doradztwo Finansowe

O nas

. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego . 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalna Instytucja Finansująca Działalność RIF pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej< B> (RIF)< B> na terenie województwa podlaskiego i obsługuje programy pomocowe w ramach funduszy przedakcesyjnych Phare< B> oraz funduszy strukturalnych< B> skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)< B> we współpracy z (PARP)< B>. Aktualnie PFRR jako RIF podlaski< B> w nowym okresie programowania 2007-2013, realizuje działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka< B> (POIG< B>) w obszarach: Działanie 1.4ndash 4.1< B> Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac (od września 2009r.) < I> Działanie 4.2 < B>Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego < B> Działanie 4.4 < B>Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Poddziałanie 5.4.1 < B> Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej Działanie 6.1 < B>Paszport do eksportu < B> Działanie 8.1 < B>Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej< B> Działanie 8.2 < B>Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B W latach 2002mdash 2006 Regionalna Instytucja Finansująca administrowała 20< B> programami operacyjnymi w ramach kolejnych edycji przedakcesyjnego programu PHARE (PHARE 2000, 2001, 2002 oraz 2003)< B>. W ciągu tych czterech lat w ramach PHARE< B>, podlascy przedsiębiorcy złożyli blisko 1600< B> wniosków o dotacje. Efektem była realizacja i dofinansowanie 726< B> projektów. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 11 mln euro< B>, a wartość zrealizowanych projektów przekroczyła 38 mln euro< B>. W okresie programowania 2004-2006< B> podlaski RIF zajmował się wdrażaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP< B>) i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL< B>). W ramach SPO WKP< B> RIF podlaski nadzorował realizację projektów w ramach działań Priorytetu 2 - Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw: Działanie 2.1 - Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Poprzez Doradztwo Działanie 2.3 - Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Poprzez Inwestycje Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw. Podstawą wsparcia działań w ramach SPO WKP jest innowacyjność planowanych inwestycji i poprawa konkurencyjności firm poprzez dostęp do specjalistycznej pomocy doradczej. W ramach programu SPO WKP 2.1< B> podlascy przedsiębiorcy złożyli 86 wniosków< B> czego efektem było zawarcie 48 umów< B> o łącznej wartości dofinansowania na poziomie 1.285.543,50 zł< B>. Jeżeli chodzi o program inwestycyjny SPO WKP 2.3< B> to w trakcie 4 terminów składania wniosków do PFRR < B>wpłynęło 809 < B>z czego 126 < B>zakończyło się zawarciem umowy o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 74.664.587,23 zł.< B> Natomiast w ramach SPOWKP 2.2.1< B> RIF podlaski przyjął 134 wnioski o dofinansowanie< B>, z czego do dnia 31.08.2008r. zostało podpisanych 5 umów< B> na łączną wartość dofinansowania 34.080.349,64 zł.< B> Na dzień 31.08.2008r. wszystkie projekty zostały zakończone i rozliczone w ramach Działań SPO WKP 2.1 i SPO WKP 2.3. Projekty w ramach SPO WKP 2.2.1 są nadal realizowane. Wymienione powyżej programy skierowane są do sektora MŚP, natomiast program SPO RZL< B> jest skierowany do instytucji i przedsiębiorstw prowadzących działania szkoleniowe, szkół i jednostek naukowych. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące szkoleń, które mają na celu rozwój przedsiębiorstw m. in. poprzez szkolenia zawodowe pracowników, szkolenia kadry zarządzającej oraz szkolenia praktyczne w instytucjach badawczych i naukowych. W ramach SPO RZL< B> do PFRR wpłynęło 67 wniosków< B> o dofinansowanie, z czego zostało zawartych 10< B> umów< B> na realizację projektów szkoleniowych. Łączna wartość dofinansowania zawartych umów wyniosła 4.366.887,53 zł< B>. Na dzień 31.08.2008r. wszystkie projekty zostały zakończone. Biuro Regionalnej Instytucji Finansującej:< I> < B> ul. Spółdzielcza 8 | 15-441 Białystok | tel: 85 741 20 78 | fax: 85 742 00 44 e-mail:| WWW: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85 e-mail:| WWW:| NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431 KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS