Polska Fundacja Przedsiębiorczoœci

Kontakt email, www
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Inwestycje

Kredyty

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Inwestycje
  • Kredyty
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Fundusz Mikropożyczkowy KLONDziałalność Funduszu Mikropożyczkowego KLON skierowana jest doosób, które planują założenie własnej firmy i potrzebują wsparciaszkoleniowo - doradczego oraz finansowego na rozpoczęciedziałalności gospodarczej. W Projekcie mogą wziąć udział osoby,które mieszkają w województwie zachodniopomorskim, są osobamipracującymi i/lub pracownikami naukowymi, studentami alboabsolwentami i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą naterenie województwa zachodniopomorskiego oraz nie prowadziływłasnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od momentuprzystąpienia do Projektu. więcej >Fundusz Mikropożyczkowy KLONDziałalność Funduszu Mikropożyczkowego KLON skierowana jest doosób, które planują założenie własnej firmy i potrzebują wsparciaszkoleniowo - doradczego oraz finansowego na rozpoczęciedziałalności gospodarczej. W Projekcie mogą wziąć udział osoby,które mieszkają w województwie zachodniopomorskim, są osobamipracującymi i/lub pracownikami naukowymi, studentami alboabsolwentami i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą naterenie województwa zachodniopomorskiego oraz nie prowadziływłasnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od momentuprzystąpienia do Projektu. więcej >Regionalne i Subregionalne Fundusze PożyczkoweRegionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przezFundację oferują możliwość finansowania działalności inwestycyjnej,obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro i małychprzedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego,wielkopolskiego, kujawsko - pomorskiego, lubuskiego, pomorskiegooraz dolnośląskiego. Pożyczki przeznaczone są dla mikro i małychprzedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnegofinansowania bankowego. więcej >Celem organizowanych przez Fundację szkoleń jest połączeniepraktyki z doświadczeniem i teorią. Oferta szkoleniowa obejmujepodstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, a zakrestematyczny jest przystosowany do specyfiki i konkretnych potrzebmałych i średnich firm.Z myślą o małych i średnich firmach Fundacja dysponuje sieciąkonsultantów świadczących usługi w zakresie doradztwa biznesowego.Podstawowy zakres doradztwa obejmuje analizę ekonomiczno-finansowąprzedsiębiorstwa oraz pomoc w opracowaniu biznes planów. Oferujemytakże doradztwo w zakresie poszukiwania i promocji rozwiązańtechnologicznych, podstaw prawa własności intelektualnej a takżefinansowania działalności innowacyjnej. więcej >POMERANUS SEED - Fundusz Kapitału ZalążkowegoZałożeniem przyjętym przez Fundusz Kapitału Zalążkowego POMERANUSSEED jest wsparcie nowatorskich projektów we wczesnej fazierozwoju, które zostaną przekształcone w przedsiębiorstwa odnoszącesukces na rynku. Fundusz POMERANUS SEED jest inwestorem finansowymuczestniczącym w rozwoju przedsiębiorstwa, oferuje tym samym (pozawkładem finansowym) kapitał wiedzy biznesowej i doświadczenia.Wsparcie kapitałowe oferowane przez fundusz kapitału zalążkowego tokapitał długoterminowy (zazwyczaj od 3 do 7 lat), z któregokorzystanie nie jest obciążone bieżącą spłatą odsetek, co dajemożliwość utrzymania płynności finansowej młodym, szybkorozwijającym się, ale kapitałochłonnym spółkom, działającym wobszarach nowych technologii. więcej>AMBER - Sieć Aniołów Biznesu w PolscePółnocno-ZachodniejSieć Aniołów Biznesu Amber promuje rozwój innowacyjnychprzedsięwzięć poprzez ich aktywne wsparcie na wczesnym etapierozwoju. Sieć stawia sobie za cel promocję nowatorskich rozwiązańoraz wdrażanie ich na rynek krajowy oraz zagraniczny. Sieć kojarzyinwestorów zainteresowanych rynkiem venture oraz młode, nowatorskiefirmy zabiegające o dokapitalizowanie realizacji innowacyjnychpomysłów. Zadaniem Sieci Amber jest wprowadzenie na rynek produktówlub usług, które charakteryzować się będą unikalnością w danejbranży. Działający w Sieci Aniołowie Biznesu to doświadczeniprzedsiębiorcy posiadający wolny kapitał, który chcą zainwestować wprzedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku, dającym możliwośćkilkukrotnego wzrostu zainwestowanych funduszy. więcej >Fundusz Innowacyjno-InwestycyjnyGłównym celem Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego Pomeranus IIjest dostarczanie kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcommającym potencjał szybkiego wzrostu. więcej >Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Bankiem Zachodnim WBKS.A. utworzyła w 2001r. Fundusz Poręczeń Kredytowych POFLUND S.A.Zasadniczym celem jest przejmowanie części ryzyka związanego zkredytowaniem działalności gospodarczej poprzez udzielanieporęczeń  mikro, małym i średnim Przedsiębiorcom orazprowadzenie działalności szkoleniowej w celu dostarczeniaprofesjonalnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzeniafirmy. więcej>Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń KredytowychSp. z o.o.Głównym zadaniem Zachodniopomorskiego Regionalnego FunduszuPoręczeń Kredytowych jest ułatwianie przedsiębiorcom oraz osobomrozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznegofinansowania kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzeniedziałalności gospodarczej. więcej >