Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego we Wrocławiu

Kontakt email, www
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia , woj. Pomorskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Upadłość konsumenckaOgłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest rozwiązaniem dlakażdego. Poza udokumentowaniem niezawinionego charakteru problemówfinansowych, dłużnik posiadać musi majątek pozwalający nasfinansowanie postępowania sądowego i pracy syndyka. Jak wyglądaprocedura ustanawiania upadłości konsumenckiej?Niewypłacalność mimo majątkuUpadłość konsumencka obowiązuje w prawie polskim na mocywprowadzonej w życie 31 marca 2009 r. ustawy z 5 grudnia 2008 r. ozmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy okosztach sądowych w sprawach cywilnych. To potoczne określenieupadłości zadeklarowanej przez osobę fizyczną nie prowadzącądziałalności gospodarczej. Upadłość konsumencka powiązana jestnajczęściej ze zjawiskiem tzw. przekredytowania, czyli zaciągnięciazbyt dużej liczby kredytów oraz pożyczek i problemów z terminowąspłatą ich rat.Upadłość ta prowadzić może w perspektywie długoterminowej doumorzenia zobowiązań dłużnika (m.in. kredytów, pożyczek), o ileniewypłacalność posiadała charakter niezawiniony, a dłużnik spełniłwymagania nałożone na niego podczas rozprawy o stwierdzeniuupadłości oraz posiadał majątek wystarczający na pokrycie kosztówpostępowania sądowego oraz kosztów pracy syndyka. Znaczy to, że zprawa do ogłoszenia upadłości nie skorzystają osoby nie posiadającemajątku mogącego podlegać spieniężeniu oraz te, którychniewypłacalność jest skutkiem winy dłużnika, a nie niezależnych odniego okoliczności.Prawo do stwierdzenia upadłości zarezerwowane jest więc dla osóbdotkniętych nadzwyczajnymi zdarzeniami losowymi, jak choroby,utrata pracy czy wypadki, których wystąpienie w niekorzystny sposóbwpłynęło na sytuację finansową dłużnika i uniemożliwiło dokonaniaterminowej spłaty jego wymagalnych zobowiązań, czyli zarówno np.czynszu i opłat za media, jak i rat kredytów, pożyczek oraz kartkredytowych.Procedura upadłościowaPierwszym krokiem na drodze ku ogłoszeniu upadłości konsumenckiejjest wniosek składany w wydziale gospodarczym sądu rejonowegowłaściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek ten pozawskazaniem wymienionych powyżej okoliczności uzasadniających,zawierać powinien także sporządzony zgodnie z cenami rynkowymiaktualny wykaz majątku dłużnika.Bez majątku nie ma upadłościW składzie masy upadłościowej uwzględnić należy cały majątekdłużnika (oraz majątek wspólny z małżonkiem) mogący podlegaćegzekucji, w tym: nieruchomości, samochody, sprzęt AGD-RTV,biżuterię czy dzieła sztuki oraz metale szlachetne. Pozaskładnikami masy, wniosek zawierać powinien oświadczenie oprawdziwości zawartych w nim danych oraz udokumentowany:• spis wierzycieli oraz wysokość poszczególnych wierzytelności,• wykaz tytułów egzekucyjnych i zajęć wobec dłużnika,• rejestr spłat wierzytelności dokonywanych na przestrzeniostatnich 6 miesięcy,• wykaz ewentualnych dłużników osoby składającej wniosek.Decyduje sądPo złożeniu kompletnego względem formalnym wniosku, sąd w terminiedo dwóch miesięcy od daty złożenia zdecyduje o jego odrzuceniu lubogłoszeniu upadłości. W tym drugim przypadku syndyk dokona spisuinwentarza majątku oraz przedstawi plan likwidacyjny potwierdzanyprzez sędziego – komisarza. Zawiera on informacje dotyczącelikwidacji majątku dłużnika i służy jako podstawa planu podziałufunduszy masy upadłościowej. Możliwe jest umorzenie częścizobowiązań.Trudna upadłośćJak widać proces powiązany z ustanowieniem upadłości konsumenckiejnie jest procedurą ani łatwą, ani krótkotrwałą i zdecydowanie nienależy do przyjemnych. Ogromnym ograniczeniem jest koniecznośćposiadania majątku, którego sprzedaż pozwala na sfinansowanieprzewlekłego przewodu upadłości. Może właśnie dlatego skorzystała zniej dotychczas wyłącznie garstka Polaków.Źródło: TotalMoney.pl