MW Rafin Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Kontakt email, www
skiego 54/
41-200 Sosnowiec , woj. Śląskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Potrzeby i oczekiwania Klientów tworznasza ofert.Realizujc cele audytu finansowego, doradztwaoraz szkolenia wspólnie znajdujemy odpowiednie rozwizanie sucerealizacji zada.Przedstawiajc Pastwu nasza ofert pragniemyaby dziki naszym usugom Klienci odnosili wymierne korzyci, bylizadowoleni z naszych usug, chtnie z nich korzystali oraz polecalinasz firm innym.   Na zlecenie naszych klientów wykonujemy usugi woparciu o stae umowy z jednostkami, dotyczce biecej interpretacjiprzepisów z zakresu:ustawy o rachunkowoci, aktów wykonawczych do tej ustawy iKrajowych Standardów Rachunkowoci,Midzynarodowych Standardów Sprawozdawczoci Finansowej (MSSF),prawa podatkowego, orazwszelkich zagadnie zwizanych z prowadzeniem ksig rachunkowych.Badamy take sprawozdania finansoweprzedsibiorstw oraz spóek prawa handlo-wego, dla których wymaganejest posiadanie wanego powiadczenia uprawniaj-cego do dostpu doinformacji niejawnych.Wszystkie badane przez nas jednostki zostanprzeszkolone w ramach szkolenia „Bilans 2012 r.”.W szkoleniu tym omówimy najwaniejszezagadnienia z problematyki rachunkowoci i podatków, przy czymszczegóowy zakres szkolenia bdzie stanowi zacznik do kadejindywidualnej oferty.Uczestnicy szkolenia otrzymaj materiay w postaci skryptów wzakresie:ustawy o rachunkowoci oraz krajowych standardów rachunkowoci,zmian w MSSF,zmian w przepisach podatkowych (VAT, od osób prawnych ifizycznych).Poza tym dysponujemy programem szczegóowego szkolenia wzakresie MSSFdotyczcego wyceny majtku. Jego gówne elementy to: teoria wyceny, praktyka realizacji procesu wyceny, etapy procesu wyceny prowadzce do okrelenia wartoci godziwejmajtku, szczególne aspekty wyceny, podejcia stosowane w wycenie, metodologia wyceny w zalenoci od zastosowanych podej, róda danych merytorycznych wystpujcych w wycenie, ustalenie okresu ekonomicznego uytkowania, zmiany w ruchach rodków trwaych a wpyw na wycen, przykady wycen.Poniej prezentujemy w sposób kompleksowy zakres usug,który wykonuje nasza firma1. Usugi z zakresu wiadcze czynnoci rewizjifinansowej  oraz dotyczce zagadnie rachunkowoci i finansów, aw szczególnoci: badanie (przegld) sprawozda finansowych przedsibiorstwpastwowych, spóek prawa handlowego (osobowych i kapitaowych, w tymrównie w organizacji) oraz spóek cywilnych, spódzielni, badanie (przegld) sprawozda finansowych jednostek samorzduterytorialnego, gospodarstw pomocniczych, jednostek organizacyjnychnie majcych osobowoci prawnej, zagranicznych osób prawnych,zagranicznych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej orazzagranicznych osób fizycznych, prowadzcych na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej dziaalno osobicie, przez osob upowanion, badanie (przegld) skonsolidowanych sprawozda finansowych, badanie czci finansowych prospektów emisyjnych, badanie (przegld) jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdafinan-sowych sporzdzonych wedug Midzynarodowych StandardówSprawozda-wczoci Finansowej, wykonywanie innych usug powiadczajcych okrelonych w innychprzepisach prawa, przeksztacanie sprawozda finansowych sporzdzonych wedug ustawyo rachunkowoci na MSSF, zgodnie z MSSF 1, udzielanie interpretacji przepisów dotyczcych rachunkowoci ifinansowania podmiotów gospodarczych, realizacja usug z dziedziny organizacji i zarzdzania podmiotamigospodarczymi, prowadzenie szkole na temat doskonalenia wiedzy o rachunkowocii warsztacie pracy biegego rewidenta, prowadzenie szkole dotyczcych Midzynarodowych StandardówSprawo-zdawczoci Finansowej (MSSF) oraz  z zakresu pierwszejoferty publicznej (IPO – Initial Public Offering), prowadzenia szkole na temat marketingu, prawa organizacji izarzdzania finansami.2. Usugi wiadczone w ramach stosowania prawapodatkowego: audyt podatkowy, opracowanie dokumentacji dotyczcej transakcji z pomiotamipowizanymi w rozumieniu art. 9a ust. 1 w zwizku z art. 11 ust. 1 i4 updop, wykonanie opracowa i opinii w zakresie podatku od nieruchomoci,opat z tytuu prawa uytkowania wieczystego gruntów, analizy wzakresie moliwoci zmniejszenia tego podatku i opat z tytuukorzystania z prawa wieczystego uytkowania gruntów, udzielanie interpretacji przede wszystkim z zakresu podatku odtowarów i usug (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych oraz odosób fizycznych, prowadzenie szkole przede wszystkim z zakresu podatku VAT,dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku odnieruchomoci, pozostae usugi z zakresu stosowania i interpretacji prawapodatkowego.3. Usugi wynikajce z kodeksu spóek handlowych, a midzyinnymi: wycena akcji (udziaów) przeznaczonych do wykupu, w tym: spóek podlegajcych przeksztaceniu, czcych i dzielonych wraz zopracowaniem cieki prawnej przeksztacenia oraz prowadzeniem staegonadzoru w zakresie zagadnie bilansowych, ksigowych i finansowychzwizanego z procesem przeksztacenia, czenia i podziau spóek, kompleksowa wycena przedsibiorstw, wycena nieruchomoci i majtku ruchomego, badanie planu poczenia, podziau, przeksztacenia i nadzórmerytoryczny nad tymi procesami, zapewnienie, w razie koniecznoci,obsugi prawnej z tego zakresu, badanie sprawozdania zaoycieli spóek kapitaowych, badanie sprawozdania Zarzdu przy pokryciu podwyszenia kapitauakcyjnego wkadem niepieninym, opracowania dotyczce okrelania wartoci wydzielonych czciprzedsibiorstw dla potrzeb dziaa restrukturyzacyjnych w tymprzemysu wydobywczego, opracowania dotyczce analiz i ekspertyz specjalistycznych wzakresie prawnym, ekonomicznym i technicznym, wcznie zprzygotowaniem cieek restrukturyzacyjnych dla restrukturyzowanychprzedsibiorstw, pozostae usugi z tego zakresu.4. Pozostae usugi wynikajce z rewizji finansowej, prawabilansowego, handlowego lub innych przepisów prawa oraz praktykigospodarczej, a w szczególnoci: przegldy ródrocznych sprawozda  finansowych, badanie wykorzystania dotacji udzielonych z funduszy unijnych,budetu pastwa lub z tytuu udzielonych innych rodków pomocowych, badanie stanu i ocena ksigowoci oraz dziaalnoci podmiotówgospodarczych (raporty eksperckie), opracowanie dokumentacji przyjtych zasad (polityki)rachunkowoci oraz zakadowych planów kont z komentarzemodpowiadajcym wymogom usta-wy o rachunkowoci oraz MSSF, opracowanie instrukcji obiegu dowodów ksigowych, kasowych,inwentaryza-cyjnych i kontroli wewntrznej, a take gospodarkimagazynowej, prowadzenie szkole w zakresie rachunkowoci, opracowanie dokumentacji z zakresu  rachunku kosztówdziaalnoci podmio-tów gospodarczych, organizacja i wdraanie rachunkowoci zarzdczej, opracowanieprogramów restrukturyzacji finansowej, interpretacja przepisów oraz doradztwo przy fuzjach,poczeniach, podziaach i przeksztaceniach spóek prawa handlowego,jak równie innych przedsibiorstw, w tym midzy innymi przeksztacenieprzedsibiorcy w spók kapitaow oraz spódzielni pracy w spókhandlow, przeprowadzanie analiz ekonomiczno – finansowe podmiotówgospodarczych  („due diligence”), wykonywanie oceny opacalnoci projektów inwestycyjnych, przygotowanie wniosków kredytowych.Podejmujemy dziaania na bieco, aby nasze usugi byy penei kompleksowe, w szerokim zakresie speniajce potrzeby naszychZleceniodawców, w zwizku z tym wspópracujemyaktualnie: z uznanymi na rynku Firmami profesjonalnymi w zakresieprawa  podatkowego, na zasadzie PARTNERSTWA  z uznan Kancelari Prawn, atake z renomowanymi Firmami Rzeczoznawców Majtkowych.