Eon Brokers Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Cieszyńska 23 zobacz inne firmy z Cieszyńska
43-170 Łaziska Górne , woj. Śląskie

Ubezpieczenia

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Doradztwo Finansowe

O nas

1. Marketingubezpieczeniowypolegający na stałym monitorowaniu funkcjonujących na naszymrynku ubezpieczeniowym firm – Zakładów Ubezpieczeń, pod kątem ichwiarygodności, kondycji finansowej, rzetelności i oferowanychproduktów ubezpieczeniowych.2. Zarządzanieryzykamiidentyfikacja i oceny ryzyk zagrażających Ubezpieczającemu, wtym celu broker dokonuje :dokonuje oceny i analizy zagrożeń pożarowych, chemicznych,wybuchowych itp. we wskazanych obiektach, sposobu zabezpieczaniamienia pod kątem ochrony przed kradzieżą, włamaniami itp.dokonuje wyboru metody transferu ryzyka, określa zasadnośćponoszenia kosztów związanych z ubezpieczeniem, proponujerozwiązania alternatywne,prowadzi administrację ubezpieczeniową polegającą m.in. nabieżącym monitorowaniu: przebiegu ubezpieczenia w poszczególnychgrupach mienia, ilości szkód i sposobu ich likwidacji, pieczy idbałości o ciągłość funkcjonującej ochrony (terminy ważnościpolis).3. Opracowanieprogramuubezpieczeniowegouwzględniającego optymalne potrzeby Ubezpieczającego, napodstawie całokształtu posiadanej wiedzy, doświadczenia (riskmanagement) i w oparciu o sugestie Ubezpieczającego, brokerdokonuje opracowania spójnego programu ubezpieczeniowegoobejmującego swym zakresem wskazane kategorie ryzyk wraz zpropozycjami rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i zakresfunkcjonującej ochrony.4. Uczestnictwo wwyborzeubezpieczycielabroker jest adwokatem i doradcą ubezpieczeniowym, uczestniczyi wspiera działania i procedury zmierzające do wyłonieniaubezpieczyciela w sposób zapewniający najwłaściwszą ochronęubezpieczeniową.5. Pośredniczenie wzawieraniu umów ubezpieczenia inegocjowanie warunków umóww ramach posiadanego pełnomocnictwa broker przeprowadzanegocjacje z wybranymi zakładami ubezpieczeń warunków umów, dba opoprawność merytoryczną proponowanych zapisów, ich zgodność zezłożonymi ofertami,wynegocjowane oferty są przedstawiane klientowi wraz zsugerowanymi rozwiązaniami w formie analizy, tak by wspomóc klientaw ostatecznej decyzji o wyborze ubezpieczyciela.6. Reprezentowanie ipomoc Ubezpieczającemu w zakresielikwidacji szkód i windykacji roszczeń przed zakładamiubezpieczeńpomoc w likwidacji szkód rozpoczyna się od momentupowiadomienia brokera o zaistniałym zdarzeniu, broker asystuje wprocesie likwidacji szkód, po raz kolejny pełni rolę „adwokataubezpieczeniowego”, dba o poprawność procesu likwidacji, występujew imieniu klienta, informuje o postępach w procesie likwidacjiszkód, w przypadku powstania jakichkolwiek problemówinterpretacyjnych, proceduralnych, czy prawnych w proces likwidacjiszkody angażowany jest prawnik.7. Doradztwo w zakresieubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowegowdrożony program ubezpieczeniowy, ze względu na swąrozbudowaną formę, szereg warunków szczególnych i mnogość objętychnim ryzyk może powodować istnienie nieustannej koniecznościprowadzenia ośrodka informacyjnego, w którym Ubezpieczający wkażdej chwili będzie miał  możliwość uzyskania potrzebnychinformacji.8.Administracjatj. prowadzenie działalności administracyjnej  związanejz bieżącym funkcjonowaniem ubezpieczenia, m.in. wszelkiegorodzaju rozliczeń związanych z zawieranymi umowami ubezpieczenia,ewidencji pojazdów, sporządzanie zestawień dotyczących prowadzonej obsługi, płatności składek, itp.9. Działalnośćdydaktyczna-  polegającą na organizacji i przeprowadzaniuszkoleń, spotkań edukacyjnych dla pracowników zakładu Klienta wzakresie wiedzy ubezpieczeniowej oraz technik obsługiubezpieczeniowej (w tym również obsługi zaistniałych szkód).Pragniemy podkreślić iż wszelkie dokonywane przezbrokera czynności są dla Państwa całkowicie bezpłatne, wszelkiezwiązane z tymi czynnościami płatności reguluje Zakład Ubezpieczeńw ramach opłacanej przez Państwa składki.