Ekspert Sp. z o.o. Biuro usług finansowo - księgowych i ekspertyz

Kontakt email, www
Dojazd Staroniwa 1
35-030 Rzeszów , woj. Podkarpackie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Zakres dzia�alno�ci sp�ki: Badanie i przegl�dy sprawozda�
finansowych - wykonywanie czynno�ci rewizji finansowej Us�ugowe
prowadzenie ksi�g rachunkowych i podatkowych Ekspertyzy lub opinie
ekonomiczno finansowe Dzia�alno�� szkoleniowa w zakresie
rachunkowo�ci, rewizji finansowej i podatk�w �wiadczenie us�ug
przewidzianych standardami rewizji finansowej a tak�e innych us�ug
zastrze�onych w odr�bnych przepisach do wykonywania przez bieg�ych
rewident�w �wiadczenie us�ug doradztwa lub zarz�dzania,
wymagaj�cych posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowo�ci lub
rewizji finansowej