EKSPERT-FIN Biegli Rewidenci Sp. z o.o. Płock

Kontakt email, www
Kwiatka 41 lok. 1 zobacz inne firmy z Kwiatka
09-400 Płock , woj. Mazowieckie

Ubezpieczenia

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Doradztwo Finansowe

O nas

ze utworzone zostało w 1992 r., wpisane jest do: rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000046241, rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 808, rejestru podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Płocku Nr NIP 774-000-60-84. Biurze prowadzi badanie sprawozdań finansowych wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe okreÂœlone w: - art. 2 ust. 1.2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoÂœci (Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223z póŸn. zm.), - art. 2 ust. 3 jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami RachunkowoÂœci, Międzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÂœci Finansowej (MSR i MSSF) Zakres usług obejmuje również : doradztwo ekonomiczno - finansowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo w zakresie tworzenia podmiotów gospodarczych i przekształceń własnoÂœciowych, ocena sytuacji gospodarczej i finansowej oraz wycena majątku, prognozowanie rozwoju podmiotów gospodarczych i opracowywanie biznes planów, doradztwo z zakresu funduszy UE oraz audyt okresowy i końcowy W rankingu firm audytorskich opracowywanym przez Rzeczpospolitą biurze zajmowało 45 divide55 miejsce w ciągu ostatnich 5-ciu lat, zarówno pod względem liczby klientów, jak i przychodów. Partnerami Spółki jest 15 biegłych rewidentów związanych umowami o współpracy. Kapitał podstawowy wynosi 50,0 tys. zł., a wraz z pozostałymi kapitałami 130,0 tys. zł Spółka posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoÂœci cywilnej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – polisa nr 83 KOAS 0022 2012 na kwotę 430.000 EURO. Udziałowcy: Baranowski Zbigniew biegły rewident z wieloletnim stażem na stanowiskach dyrektora ekonomicznego i głównego księgowego w przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego, praca za granicą na kontrakcie z polskim przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. Baranowski Paweł biegły rewident specjalista w zarządzaniu finansami, z kilkuletnim doÂœwiadczeniem na stanowisku głównego księgowego w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym. Kwaterski Tadeusz biegły rewident z doÂœwiadczeniem na stanowiskach głównego księgowego i dyrektora ekonomicznego w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w kraju i za granicą, studia podyplomowebroker unijny . Radzimierski Marian radca prawny m.in. Izby Skarbowej i Banków z wieloletnim doÂœwiadczeniem, specjalista od prawa administracyjnego, podatkowego i bankowego. Duże doÂœwiadczenia w charakterze syndyka i procesach przekształceń własnoÂœciowych. Partnerami Spółki jest 15 biegłych rewidentów, związanych umowami o współpracy. Ponadto w firmie naszej odbywają się praktyki oraz aplikacje kandydatów na biegłych rewidentów, Âœredniorocznie 2 osoby 1. Badanie sprawozdań finansowych Przeciętnie w ciągu każdego roku przeprowadzamy kilkadziesiąt badań podmiotów różnych branż działających w różnej formie organizacyjnej i własnoÂœciowej. Struktura jednostek badanych jest następująca: 30 % przemysłowe, 26 % handlowe, 25 % budowlano-montażowe, 10 % usługowe, 9 % pozostałe. 2. Udział w restrukturyzacji i przekształceniach własnoÂœciowych: - opracowanie częÂœci finansowej prospektu emisyjnego Mostostal Płock S.A. - wycena udziałów i majątku firmy dla celów zmiany formy własnoÂœciowej (4 firmy), - przekształcenie firm osób fizycznych w spółki prawa handlowego (5 jednostek), - łączenie spółek handlowych (2 jednostki), - restrukturyzacja banków spółdzielczych (6 banków). 3. Badanie procesów likwidacji firm państwowych i spółek handlowych (6 podmiotów). 4. Opracowywanie analizy, oceny i prognoz rozwojowych podmiotów gospodarczych (4 podmioty). 5. Opracowywanie biznes planów jednostek gospodarczych (8 podmiotów). 6. Doradztwo ekonomiczno-finansowe (10 jednostek). 7. Wydawanie opinii w sprawach sądowych oraz w fazie postępowań prokuratorskich (12 istotnych spraw). Profesjonalne wykonywanie zleconych nam prac możliwe było dzięki pozyskaniu przez nas biegłych rewidentów z wysokimi kwalifikacjami teoretycznymi i bogatym doÂœwiadczeniem zawodowym. W okresie 20-letniej działalnoÂœci na rynku usług audytorskich i pokrewnych uzyskaliÂœmy wyłącznie pozytywne opinie od naszych klientów. Zgodnie z normami etyki zawodowej biegłych rewidentów rekomendacji klientów nie załączamy do ofert. W razie żądania zleceniodawcy przedstawimy stosowne opinie naszych klientów. Nr rej. 808 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, Sąd Rejonowy w Warszawie XIV WG KRS, NR KRS 0000046241