Dom Maklerski DFP Sp o o

Kontakt email, www
Al. Grunwaldzka 305
91-071 Łódź , woj. Łódzkie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Historia2003 – 2005 Piotr Tomasz Jędrzejczak prowadzi działalnośćgospodarczą pod nazwą DFP Doradztwo Finansowe. Firmaspecjalizuje się w projektach związanych z pozyskiwaniemfinansowania dla spółek kapitałowych w ramach publicznych ofertpapierów wartościowych, emisji prywatnych papierów wartościowych,jak również innych form finansowania działalności spółekkapitałowych. 17 luty 2006Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą DFPDoradztwo Finansowe Spółka z o.o. Spółka została zarejestrowana wKrajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 lutego 2006 r.Kapitał zakładowy Spółki wynosił 500.000 złotych. Kapitałzakładowy w części został pokryty wkładem pieniężnym o wartości450.000 zł w postaci wniesionego do Spółki przez Piotra TomaszaJędrzejczaka prowadzącego, pod nazwą DFP Doradztwo Finansowe PiotrJędrzejczak, z siedzibą w Łodzi, przedsiębiorstwa (w rozumieniuart. 551 kodeksu cywilnego, jako zorganizowany zespół składnikówniematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzeniadziałalności gospodarczej, z wyłączeniami). W pozostałej części,kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi(gotówką) o wartości 50.000 zł. 26 styczeń 2007W dniu 26.01.2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DFPDoradztwo Finansowe Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawiepodwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000 złpoprzez ustanowienie 5.000 nowych udziałów o wartościnominalnej100 zł każdy.13 luty 2007 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DFP Sp. z o.o. podjęłouchwały: o zmianie firmy Spółki na Dom Maklerski DFP oraz opodwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 50.000 zł dowysokości 725.000 zł, poprzez ustanowienie nowych udziałów. DFPDoradztwo Finansowe Sp. z o.o. posiada 100% udziałów i głosówspółki Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.9 marzec 2007Dokonanie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dowysokości 1.000.000 zł. Kapitał zakładowy Spółki na dzień09.03.2007 r. wynosił 1.000.000 złotych i dzielił się na 10.000równych i niepodzielnych udziałów wynoszących po 100 zł każdyudział. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełnejwysokości.   4 lipiec 2007Uzyskanie przez DFP statusu „Firmy Partnerskiej GPW dla MSP”. 9 sierpień 2007Uzyskanie przez DFP statusu „Autoryzowanego Doradcy wAlternatywnym Systemie Obrotu”. 21 sierpień 2007Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę oprzekształceniu Spółki DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. w spółkęakcyjną, działającą pod firmą DFP Doradztwo Finansowe SpółkaAkcyjna.Kapitał zakładowy Spółki przekształconej został określony nawysokości kapitału zakładowego Spółki przekształcanej tj. 1.000.000złotych. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.000.000 akcjiserii A i B o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł każda akcja wtym na:2.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanychserii A, o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł,3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela seriiB, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł.Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w tensposób, że jednej akcji przyznano 2 głosy na Walnym ZgromadzeniuSpółki. 8 październik 2007Rejestracja Spółki Akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym podnumerem KRS 0000290214 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wŁodzi (sygn. spr. LD.XX Ns-Rej.KRS/019525/07/819). 20 grudzień2007Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieDFP Doradztwo Finansowe SA podjęło uchwały w sprawie zmianyoznaczenia akcji imiennych serii A na akcje serii A1 i A2 oraz wsprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A2. NWZ podjęło uchwałę w sprawie emisji 500.000sztuk akcji serii C, przeprowadzonej w ramach subskrypcji prywatnejskierowanej do Piotra Tomasza Jędrzejczaka.   PonadtoNWZ podjęło uchwałę w sprawie ubiegania się owprowadzenie akcji serii A2 i B do obrotu w alternatywnym systemieobrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę PapierówWartościowych w Warszawie SA. 13 luty 2008Dokonanie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dowysokości 1.100.000 zł, w drodze emisji 500.000 sztuk akcjizwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złkażda.Zamiana akcji imiennych serii A2 na akcje zwykłe na okaziciela 11 marca 2008Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A2 i akcji serii B doobrotu na rynku NewConnect. 13 marca 2008Na mocy Uchwały nr 186/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wWarszawie SA do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnectzostało wprowadzonych 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2oraz 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartościnominalnej 0,20 zł każda akcja. 20 marca 2008Debiut spółki DFP Doradztwo Finansowe narynku NewConnect. 30 czerwca 2008Objęcie 64% udziałów w kapitale zakładowym European Financial &Legal Services Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o łącznej wartościnominalnej 32 tys. zł.19 stycznia 2009Zbycie wszystkich udziałów w spółce European Financial &Legal Services Sp. z o.o. w związku z brakiem możliwości realizacjiprzez spółkę założonej strategii działania i rozwoju (odmowawpisania spółki na listę Autoryzowanych Doradców w ASO na RynkuNewConnect). 6 października 2009Uzyskanie przez DFP statusu Autoryzowanego Doradcy walternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Pozakończeniu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SAcyklicznej weryfikacji oceny działalności firm doradczychposiadających status Autoryzowanego Doradcy na Catalyst, mocąUchwały Nr 509/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku, Zarząd GPWpostanowił skreślić Spółkę z listy Autoryzowanych Doradców w ASO naCatalys. 20 stycznia 2010Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe SA podjęłouchwałę w sprawie:podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie wartościnominalnej akcji Spółki z 0,20 zł na 0,10 zł oraz zwiększenieliczby akcji tworzących kapitał zakładowy,w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji niewięcej niż 2.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D,przeprowadzonej w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej doczłonków zarządu oraz członków rady nadzorczej DFP DoradztwoFinansowe SA oraz do członków zarządu Domu Maklerskiego DFP Sp. zo.o., którzy pełnią lub pełnili funkcje w Zarządzie lub RadzieNadzorczej w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 2009 roku, a dniemzłożenia przez Spółkę ofert objęcia akcji serii D.W ramach przeprowadzonej od dnia 16 lutego 2010 roku do dnia15 lipca 2010 roku subskrypcji prywatnej objętych zostałołącznie 697.000 sztuk akcji serii D.22 września 2010Dokonanie rejestracji podziału (splitu) akcji Spółki orazpodwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 1.169.700 zł, wdrodze emisji 697.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D owartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.