Biuro Rachunkowe Marek Chmiel Biuro rachunkowe

Kontakt email, www
ul. Karola Małłka 20
14-100 Ostróda , woj. Warmińsko-Mazurskie

Inwestycje

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Inwestycje
  • Doradztwo Finansowe

O nas

O firmie:Marek ChmielMenadżer, finansista, inżynier siedemnastoletnie doświadczenie wbankowości korporacyjnej i czteroletnie doświadczenie w pracy jakodyrektor finansowy, członek zarządu.Wykształcenie: (między innymi)Politechnika GdańskaPodyplomowe Studium Bankowości na SGH,Graduate School of Banking University of Colorado, Boulder, USA,Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem na UniwersytecieGdańskim  Zarządzanie ryzykiem finansowym (w tym ryzykiem walutowym,ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem surowcowym): Doradztwo strategiczne:przeprowadzanie audytu sytuacji finansowej podmiotówgospodarczych,optymalizacja procesów zarządzania ryzykiem,tworzenie strategii zabezpieczania odpowiedniego ryzyka,tworzenie procedur zarządzania ryzykiem finansowym,tworzenie informatycznych narzędzi wspomagających proceszarządzania ryzykiem finansowym,wdrażanie rachunkowości zabezpieczeń (MSR 39). Doradztwo operacyjne:optymalizacja warunków zawierania transakcji z instytucjamifinansowymi,negocjowanie marż oferowanych przez instytucje finansowe,dostarczanie analiz średnioterminowych i długoterminowych,wybór instrumentów zabezpieczających i momentów zabezpieczeń. Pomoc w zarządzaniu wolnymi środkami:  Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem aktywówna własny rachunek, w tym portfelem akcji i obligacji. Oferuję pomoc w zarządzaniu środkami finansowymi polegającą, międzyinnymi, na doborze inwestycji w zależności od:wielkości kapitału przeznaczonego na inwestycję,czasu trwania inwestycji,poziomu akceptowanego ryzyka,okresu cyklu gospodarczego,oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji. Doradztwo dotyczące współpracy z instytucjami finansowymi orazoptymalizacja kosztów finansowych przedsięwzięć: pomoc w wyborze najlepszych ofert współpracy z instytucjamifinansowymi, takimi jak banki, firmy leasingowe, firmyfaktoringowe, firmy zajmujące się ubezpieczeniem ryzyka należnościhandlowychpomoc w procesie prowadzenia negocjacji aż do podpisaniastosownych umówprzygotowywanie stosownych wniosków kredytowych dotyczącychfinansowania obrotowego i inwestycyjnegolokowanie nadwyżek finansowych (lokaty, obligacje, akcje)zabezpieczanie ryzyka walutowego, stopy procentowej i ryzykasurowcowegooptymalizowanie kosztów i/lub maksymalizowanie zysków przyzachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwaanalizy finansowe. Doradztwo przy przejęciach firm. Doświadczenie pozwalające mi podejmować działania związane zdoradztwem przy przejęciu firm zdobyłem: podczas wieloletniej pracy w bankowości korporacyjnej: ocenakondycji finansowej przedsiębiorstw, perspektywy ich rozwoju,możliwości zyskownego wyjścia z inwestycji w dającym sięprzewidzieć terminie, prowadząc badania prywatyzowanych podmiotów, z których częśćzostała sfinalizowana podpisaniem umowy inwestycyjnej, inwestując na rynku kapitałowym (w tym w akcje na GiełdziePapierów Wartościowych) na własny rachunek. Zakres mojego doradztwa przy procesach przejęć obejmuje wszczególności:due diligence podmiotu przejmowanego,wycenę przejmowanego przedsiębiorstwa,przygotowanie wstępnej i wiążącej oferty,doradztwo i reprezentowanie w negocjacjach,doradztwo przy podpisywaniu umowy prywatyzacyjnej/zakupuprzedsiębiorstwa. Zarządzanie finansamiocena i klasyfikacja aktualnej sytuacji ekonomicznej firmy woparciu o analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych,programy naprawcze, których celem jest ustabilizowanie sytuacjifinansowej w perspektywie krótkoterminowej,optymalizacja pozycji bilansowych,wprowadzanie systemu budżetowania i controllingu,analiza umów długoterminowych pod kątem ponoszonych z tegotytułu kosztów i ich optymalizacja,zarządzanie kapitałem obrotowym,pozyskiwanie finansowania,ocena kondycji finansowej konkurencji i głównych dostawców.     Comments & Responses