Biuro Biegłego Rewidenta Jerzy Łopacki

Kontakt email, www
Al. Marsz. Piłsudskiego Józefa 4
81-337 Gdynia , woj. Pomorskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 800Biuro Biegłego Rewidenta – Jerzy Łopacki ma przyjemność zaoferowaćPaństwu profesjonalne usługi związane z:badaniem sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanychsporządzonych według Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowościwzględnie według Międzynarodowych Standardów SprawozdawczościFinansowej,przeglądami śródrocznymi sprawozdań o których mowa w pkta),doradztwem z zakresu systemów księgowości i kontroliwewnętrznej w tym w szczególności: -- oceną sprawności dotychczas funkcjonującychrozwiązań w sferze organizacji, udokumentowania, przepływu (obiegu)informacji oraz metodyki opracowywanych na ich podstawieanaliz-- opracowaniem stosownych instrukcji (np. inwetaryzacyjnej,kasowej, obiegu dokumentów księgowych) i dokumentacji (np.podmiotów powiązanych, rachunkowości zabezpieczeń, planów kont,polityki (zasad) rachunkowości, wycen udziałów (akcji) własnych,przekształcania leasingów z operacyjnych na finansowe itp.)-- wyceny i ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeńgospodarczych-- sporządzaniem sprawozdań finansowych według przepisówUstawy o rachunkowości względnie Międzynarodowymi StandardamiSprawozdawczości Finansowej,audytem projektów finansowanych ze środków UniiEuropejskiej,przeprowadzaniem „due diligence”,współpracą przy wdrażaniu systemów informatycznych z zakresurachunkowości i kontroli wewnętrznej,wykonywaniem innych usług zlecanych przez Zamawiającegomieszczących się w zakresie określonym treścią art. 48.2 Ustawy zdnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraznadzorze publicznym.Działając na rynku audytorów od kwietnia 1995 r. zorganizowałemstale współpracujący ze mną zespół biegłych rewidentów, któryreprezentuje nie tylko wysoki profesjonalizm w wykonywaniuposzczególnych zadań ale także na bieżąco służy swoimdoświadczeniem zawodowym przestrzegając jednocześnie wszelkichreguł etycznycho których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie,podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraznadzorze publicznym, Ustawie o rachunkowości oraz Kodeksie Etyki.Wszystkie wykonywane przez nas prace realizowane są głównie wsiedzibie Zamawiającego, co umożliwia jednocześnie przeprowadzaniena bieżąco konsultacji i instruktażu pracowników Zamawiającego, zktórymi mamy przyjemność pracować. Nie bez znaczenia dla rozwojunaszej profesji jest także poznawanie przez nas aktualnychproblemów z dziedzin księgowości, finansów, prawa podatkowego ianaliz i twórcza wymiana myśli z Osobami zainteresowanymi ze stronyZamawiającego w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów. Będzie namzatem bardzo miło, jeśli zechcecie Państwo z nami współpracować wprzedstawionym zakresie, uznając że współpraca ta przyczyni się donadania jakościowo nowych treści Waszemu przedsięwzięciu.