BETAD LEASING Sp. z o.o. - Centrala

Kontakt email, www
ul. Wita Stwosza 64 zobacz inne firmy z Wita Stwosza
35-113 Rzeszów , woj. Podkarpackie

Leasing

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Leasing
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Leasing operacyjnyUmowa leasingu operacyjnego polega na czasowym użytkowaniusprzętu/środka trwałego przez leasingobiorcę. Okres użytkowaniajest zawsze krótszy niż okres całkowitego zużycia środka trwałego(amortyzacji). Umowa taka nie może zawierać zapisu o wykupieprzedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po jej zakończeniu. Wleasingu operacyjnym leasingowany środek trwały zaliczany jest domajątku leasingodawcy. Z kolei dla korzystającegoczynsze leasingowe, opłata inicjalna stanowią kosztyuzyskania przychodu, a VAT, którym obłożone są ratyleasingowe, stanowi podatek naliczony. Leasing finansowyW leasingu finansowym przedmiot leasingu zaliczany jest do majątkukorzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztówuzyskania przychodu leasingobiorca zalicza jedynie odsetkiprzypadające na kolejne raty leasingowe. Warto dodać, że wprzeciwieństwie do leasingu operacyjnego czas użytkowaniaprzedmiotu leasingu jest bliski okresowi amortyzacji, (całkowitegozużycia).Umowa leasingu finansowego może, ale nie musi, zawieraćklauzulę o wykupie przedmiotu leasingu przez korzystającego, pozakończeniu umowy. Z powyższych przesłanek leasing finansowy bywaporównywany do umowy sprzedaży ratalnej. Leasing zwrotnyLeasing zwrotny stanowi szczególną odmianę transakcji leasingu.Jego istotą jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umowąsprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środkiinwestycyjne firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dlasiebie prawa jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych wumowie leasingu. Według tej formuły przedmiotem umowy jest zamianaprawa własności danego dobra na takie prawo, które pozwoli nakorzystanie z niego po cenie, która odzwierciedla jego bieżącąwartość rynkową. Leasing VAT-marżaCzęść używanych samochodów osobowych sprzedawanych jest napodstawie tzw. faktury VAT-marża. Dokumentuje się nim sprzedażprzedmiotów nabytych od osób fizycznych (np. sprzedaż komisowa).Faktura zawiera wyłącznie kwotę należności ogółem bezwyszczególnienia kwot VAT.Podatek VAT naliczony jest wyłącznie od marży rozumianej jakoróżnica ceny zakupu i sprzedaży i „ukryty” w cenie łącznej.Niektóre firmy leasingowe oferują swoim klientom specjalnąkonstrukcję umowy leasingowej, nie zawierającej w płatnościachczynszów leasingowych podatku VAT. Jest to korzystne w przypadkuleasingowania samochodów sprowadzonych z zagranicy przez osobyfizyczne i sprzedawanych za pośrednictwem komisów. Umowa leasingowawykorzystuje w tym przypadku zakwalifikowanie umowy leasingufinansowego.