Agnieszka Polańska

Kontakt email, www
ul. Legionowa 2 zobacz inne firmy z Legionowa
20-053 Lublin , woj. Lubelskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

WycenaPrzedsiębiorstwaW toku działalności gospodarczej często dokonywane sązmiany właścicielskie. Do podjęcia właściwych decyzjiinwestycyjnych potrzebna jest prawidłowa wycena przedsiębiorstwabędąca podstawą do określenia ceny transakcyjnej. Istnieje wieleprzesłanek, które uzasadniają dokonanie wyceny. Są nimi międzyinnymi: ·        transakcje kupna i sprzedaży (zmianywłaściciela),·        fuzje, przejęcia i podziały,·        przekształcenia przedsiębiorstwa,·        podwyższenie kapitału przedsiębiorstwa,·        prywatyzacje podmiotów,·        wprowadzanie opcji menadżerskich·        spory gospodarcze,·        określenie zabezpieczeń kredytów·        i inne. Metodologię wyceny dostosowujemy do indywidualnychpotrzeb klienta, celu wyceny oraz rodzaju prowadzonej przezprzedsiębiorstwo działalności. Stosowane metody wycenyto:1.      majątkowa·        aktywów netto (AN)·        skorygowanych aktywów netto (SAN)2.      dochodowa·        zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)3.      porównawcza·        mnożników rynkowych  Wycena na bazie aktywów netto (AN)jest najstarszą i najłatwiejszą jednak nie oddaje prawdziwejwartości podmiotu gospodarczego. Może być przeprowadzona przezkażdy podmiot indywidualnie. Wycena na bazie skorygowanychaktywów netto (SAN) polega na korekcie wartości księgowejwszystkich aktywów do ich ceny rynkowej. Korekcie podlegająwartości niematerialne i prawne (w tym wycena marki), rzeczoweaktywa trwałe (w tym grunty, budynki), należności, zobowiązania izapasy. Wartość wycenianego przedsiębiorstwa korygowana jest też okoszty poniesione na badania i rozwój oraz wartość obecną leasingówoperacyjnych. W wycenie należy uwzględnić pozycje pozabilansowe.Wszystkie składniki wzięte do wyceny powinny mieć użyteczność dlafirmy tzn. mają być niezbędne do prowadzenia działalnościoperacyjnej firmy lub mają posiadać wartość rynkową i możliwość ichupłynnienia. Wycenę tę można skonfrontować z wyceną na bazieodtworzeniowej może bowiem zaistnieć sytuacja, że trudno będzieznaleźć rynek na zamortyzowany środek trwały a można go tylkozastąpić nowym. Wśród uczestników rynku kapitałowego za najbardziejuniwersalną i najlepiej odzwierciedlającą wartość przedsiębiorstwa jest metoda DCF, czyli metodazdyskontowanych przepływów pieniężnych. Istotą tejmetody jest założenie, iż wartość firmy wynika z wartości bieżącejwolnych przepływów pieniężnych jakich właściciel może oczekiwać wprzyszłości z prowadzonej działalności operacyjnej firmy. Stosowanamoże być do prawie wszystkich przedsięwzięć gospodarczych.Wyjątkiem mogą tu być np. firmy wydobywcze gdzie wartość podmiotuzależy od wartości posiadanego złoża lub portaleinternetowe/społecznościowe gdzie ich wartość zależy od ilościużytkowników.Wycena opiera się na oszacowaniu szereguczynników, które wpływają na ostateczną wartość wycenianegopodmiotu. Należy określić: udział w rynku, stopę wzrostu w okresieprognozowanym i po nim, wielkości stosowanych marż, poziom cen,zmiany niegotówkowego kapitału obrotowego, poziom inwestycji wmajątek trwały, strukturę finansowania, przepływ pieniężny wokresie rezydualnym oraz jego stopę wzrostu. Największą zaletą tejmetody to umożliwienie zrozumienia wpływu szeregu powyższychczynników na wartość firmy oraz ocena tego wpływu w analiziewrażliwości. Wycena porównawczaCeny rynkowe wycenianych aktywów można określać wrelacji do zysków, przychodów, wartości księgowych lubodtworzeniowych.Korzystając z tych zmiennych można zbudować szeregwskaźników krotności np. C/Z, C/WK, EV/EBIT, EV/S i wiele innych.Każdy z tych wskaźników zależy od kilku czynników. W oparciu ogrupę porównywalnych firm różniących się tylko jednym czynnikiemmożna znaleźć wartość kapitału własnego wycenianej firmy. Jeśliwybrana grupa firm porównywalnych różni się kilkoma czynnikami cozdarza się najczęściej można wyznaczyć wartość firmy zwykorzystaniem równania regresji.Powyżej opisana metoda jest najbardziej poprawnympodejściem stosowanym przy wycenie wskaźnikowej, uwzględnia onabowiem wszystkie założenia przyjęte w tej metodzieimplicite. Metody mieszane Ciekawym, choć trochę kontrowersyjnym podsumowaniemwyceny jest wycena metodami mieszanymi. Należące do nich metodyberlińska i szwajcarska polegająna wyciągnięciu odpowiednio zważonej średniej arytmetycznej z wycenmetodami majątkową i dochodową DCF.Proces wyceny składa się z następującychetapów.1.      Otrzymanie wstępnych informacji od wycenianejfirmy:·        charakterystyka przedsiębiorstwa,·        historyczne dane finansowe,·        prognozy finansowe (dotyczące przychodów ze sprzedaży,poziomu i kierunków inwestycji, wielkości zatrudnienia orazkierunku zmian wysokości wynagrodzenia realnego) w okresie prognozy(5-10 kolejnych lat)2.      Omówienie zebranych danych oraz rozmowa z kluczowymiprzedstawicielami firmy na temat sytuacji obecnej oraz najbliższejprzyszłości firmy.3.      Zbudowanie modelu finansowego oraz wycen zgodnie z przyjętymizałożeniami.4.      Przygotowanie raportu końcowego. Klienci otrzymują raport zawierający wynikiprzeprowadzonej wyceny wraz z podsumowaniem.Raport zamyka analiza wrażliwości oraz opis otrzymanychrezultatów. Wartość dodana naszychanalizAnalizy i wyniki uaktualniamy przez okres jednego rokuraz na kwartał uwzględniając dane napływające z przedsiębiorstwaoraz zmianę sytuacjimakroekonomicznej.Gwarantujemyważność wyceny przez jeden rok.szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia sprzedaż, szkolenialogistyka, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, szkoleniaanaliza finansowa, szkolenia wycena firmdo góry strony